ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್ ನಡೆಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೂಹ ಗಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು.. Second Prize at Samuha Gaana Competition conducted by Bharath Vikas Parishath.

Bharathi Vidyalaya

Admission

Our school prepares your child for the future with a global insight

Click Here
Back To Top