ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನನಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ವ. ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನನಾದ ೬ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ವ. ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ .

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

 
Image may contain: one or more people
Bharathi Vidyalaya

Admission

Our school prepares your child for the future with a global insight

Click Here
Back To Top